Reglamin

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

REGULAMIN KLUBÓW FIT FORMA

 

1. DEFINICJE:

 1. Członek Klubu, Klubowicz- osoba korzystająca z usług oferowanych przez Klub FIT FORMA.
 2. Klub- lokalizacja wybrana przez Klienta przy zakupie Karnetu.
 3. Strefa Klienta- strefa dostępna dla Klienta po zalogowaniu się do PANELU KLUBOWICZA korzystając ze strony https://fitforma.cms.efitness.com.pl/umożliwiająca zakup oferowanych przez Klub usług, dostęp do wszelkich informacji na temat członkostwa oraz zakupionych usług, rezerwację zajęć.
 4. Karnet- karnety dostępne w ofercie na recepcji klubów Fit Forma oraz w Panelu Klubowicza.
 5. Zamrożenie Członkostwa- utrzymanie członkostwa w mocy (przedłużenie członkostwa), jednak uniemożliwiające wstęp do Klubu; jednorazowo maksymalnie 30 dni za opłatą 30 zł, możliwe po wypełnieniu formularza, dostępnego na recepcji klubu lub stronie internetowej fitforma.eu w zakładce dokumenty do pobrania, wskazując datę rozpoczęcia i zakończenia Zamrożenia lub w przypadku określonych karnetów ratalnych również w Panelu Klubowicza.
   

2. REGULAMIN: 

CZŁONKOSTWO:

 1. Z zastrzeżeniem pkt b poniżej, status Członka Klubu, otrzymuje osoba, która jest pełnoletnia i zarejestruje się, podając poprawne dane osobowe w siedzibie Klubu lub poprzez Panel Klubowicza,. Obsługa Klubu może żądać okazania dokumentu tożsamości (np. dowód osobisty lub paszport), w celu prawidłowej identyfikacji Członka Klubu. Dla prawidłowego zawarcia i wykonywania Umowy niezbędne jest wskazanie przez Członka Klubu następujących danych osobowych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres email i numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji. Klubowicz ma obowiązek podawania danych zgodnych z rzeczywistością.
 2. Osoba, która nie ukończyła 18 roku życia zobowiązana jest do dostarczenia do Klubu wypełnionego przez Opiekuna prawnego i podpisanego oświadczenia o wyrażeniu przez niego zgody na zakup Karnetu lub Wejścia jednorazowego oraz o ponoszeniu przez niego odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone przez
 1. Wejście przez bramkę Klubu może odbywać się za pomocą wygenerowanego za pośrednictwem aplikacji FIT FORMA kodu QR lub jeżeli dany Klub daje taką możliwość za pośrednictwem karty magnetycznej
 2. Użyczanie lub jakakolwiek inna forma przekazania karnetu lub udostępnienie kodu QR przez Członka Klubu innemu Członkowi Klubu lub osobie trzeciej są zabronione pod rygorem wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub zapłaty kary określonej w cenniku.
 3. Członek Klubu może, w godzinach funkcjonowania Klubu, w sposób uzależniony od rodzaju posiadanego Karnetu, korzystać z siłowni, zajęć fitness w godzinach otwarcia Klubu.
 4. Cennik dostępnych usług dostępny jest na recepcji Klubu oraz w Panelu Klubowicza. Zakup Karnetu lub Wejścia jednorazowego lub uiszczenie innych opłat, o których mowa w Regulaminie, następuje z góry w formach płatności przyjętych przez
 5. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 6. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się z dniem zawarcia Umowy oraz uiszczenia opłaty za Karnet (wybór daty rozpoczęcia karnetu wskazuje Klient przed dokonaniem transakcji).
 7. Zawieszenia Karnetu można dokonać wyłącznie w trakcie okresu obowiązywania aktywnego Karnetu.
 8. Uprawnienia wynikające z zakupionego Karnetu mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby. Cesja karnetu, jest rozpatrywana indywidualnie przez menadżera Klubu i dotyczy karnetów na okres nie krótszy niż 6 msc.
 9. Klub zastrzega sobie możliwość pozbawienia Członka Klubu prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji podania nieprawdziwych danych personalnych oraz kontaktowych. W powyższej sytuacji nie przysługuje również Członkowi prawo do zwrotu niewykorzystanych środków z opłaconego członkostwa.


3. KORZYSTANIE Z KLUBU:

 1. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Klubu.
 2. Członek Klubu może korzystać z oferty Klubu w dniach i godzinach jego funkcjonowania. Członek Klubu zobowiązany jest do opuszczenia strefy siłowni oraz udania się do szatni 15 minut przed zamknięciem Klubu.
 3. Członek Klubu jest zobowiązany przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz używania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Członek Klubu ponosi odpowiedzialność materialną za celowe uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń, sprzętu i pomieszczeń należących do Klubu.
 4. Członek Klubu zobowiązuje się do utrzymania należytego porządku w Klubie oraz stosowania przyjętych norm kultury, powinien używać ręczników, wycierać sprzęt po użyciu, odkładać sprzęt na miejsce po zakończonym treningu, nie pozostawiać rzeczy osobistych na terenie Klubu, nie używać wulgaryzmów. W przypadku niedostosowania się do wymienionych zasad, Obsługa Klubu może poprosić Członka Klubu o opuszczenie Klubu.
 5. Bezwzględny zakaz korzystania z Klubu pod wpływem alkoholu bądź innych używek, jednocześnie zakaz spożywania ich na terenie Klubu- pod rygorem utraty Członkostwa;
 6. Członkowie klubu ćwiczący na siłowni bądź na zajęciach grupowych, ponoszą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia, zarówno przed, jak i po treningach oraz użytkowaniu ze sprzętu dostępnego w Klubie. Każdy z członków zna swoje możliwości fizyczne i sam odpowiada za wykonywane ćwiczenia. Wskazana jest również konsultacja lekarska przed podjęciem jakichkolwiek ćwiczeń lub przed korzystaniem z sauny;
 7. Członek Klubu jest zobowiązany do przestrzegania zasad przeciwpożarowych, stosowania się do poleceń obsługi Klubu;
 8. Na terenie Klubu Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia obuwia zmiennego oraz czystego stroju sportowego, natomiast na terenie szatni powinien korzystać z obuwia gumowego na podeszwie antypoślizgowej;
 9. Członek Klubu powinien zostawić swoje rzeczy w szafce w Szatni Klubu. Obowiązuje zakaz wnoszenia dużych toreb sportowych na strefę Siłowni. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do posiadania własnej kłódki do szafki. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy w szafkach klubowych. Zakaz przechowywania rzeczy w szafkach, Klub po zamknięciu dnia deponuje rzeczy pozostawione w szafkach;
 10. Na zajęcia obowiązują zapisy, a liczba osób jest ograniczona. W przypadku spóźnienia na zajęcia, zarezerwowane miejsce przepada i może je zająć osoba z listy rezerwowej lub spoza listy. O ilości dodatkowych osób decyduje instruktor. Jeśli liczba minimalna osób (określona przez menadżera Klubu) zapisanych na zajęcia nie zostanie przekroczona, zajęcia zostają odwołane.
 11. Członkowie Klubu, którzy nie korzystają z zajęć grupowych odbywających się w strefie siłowni lub Sali fitness zobowiązani są do udostępnienia strefy oraz sprzętu uczestnikom zajęć grupowych według instrukcji obsługi klubu bądź instruktora.
 12. Zabrania się prowadzenia na terenie Klubu działalności zarobkowej pod postacią treningów personalnych bez podpisanej uprzednio umowy z Klubem. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Obsługa Klubu ma prawo przerwać trening i poprosić o opuszczenie Klubu. W przypadku kilkukrotnego łamania powyższego zakazu Klub ma prawo pozbawić Członka Klubu Członkostwa ze skutkiem natychmiastowym.
 13. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie Klubu bez zgody Klubu.
 14. Sauna jest usługą dodatkową (karnety nie obejmują usługi sauny), aby skorzystać z sauny należy uiścić opłatę według obowiązującego cennika na recepcji Klubu. Klub może udostępnić nieodpłatnie saunę, dla członków klubu w wyznaczonych dniach i godzinach.
 15. Korzystanie z Klubu wiąże się z możliwością utrwalenia wizerunku Klubowicza, w tym podczas ćwiczeń (i) za pomocą systemu monitoringu, w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób na terenie Klubu, ochrony mienia, monitorowania stosowania procedur obowiązujących w Mega Solar sp. z o.o., ograniczenia dostępu do Klubu osobom nieuprawnionym, (ii) lub w sytuacji, w której będziemy chcieli utrwalić wizerunek Klubowicza na zdjęciach, które mogą zostać opublikowane w mediach społecznościowych, na kanałach należących do Klubu oraz współpracujących z Klubem trenerów i instruktorów. W przypadku chęci utrwalenia wizerunku na zdjęciu i późniejszej jego publikacji - pracownik Klubu każdorazowo przed zrobieniem zdjęcia zapyta Cię o stosowną zgodę.  Brak jej wyrażenia nie będzie skutkował jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami. Ewentualne zdjęcia mogą służyć Klubowi do działalności promocyjnej lub reklamowej. 
   

4. ZAWARCIE UMOWY

 1. Osoba korzystająca z usług oferowanych przez Klub Fit Forma (Klubowicz), na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie zawiera umowę o korzystanie z usług sieci klubów Fit Forma („Umowa”), z firmą Mega Solar sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Andrzeja Sacharowa 16, 92-525 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000921036, NIP 7282321551, właścicielem klubów Fit Forma, prowadzącym kluby w różnych lokalizacjach (aktualne lokalizacje są dostępne na stronie www.fitforma.eu; przy czym niniejsza Umowa może dotyczyć każdej z aktualnych lokalizacji (Klubu), po wniesieniu stosownej opłaty przez Klubowicza zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Osoba, która zawarła umowę określana jestdalej „Klubowiczem”.
 2. Umowa pomiędzy Klubowiczem, a Klubem jest zawierana poprzez założenie konta w jednym z klubów fitness należących do Klubu i podanie numeru karty płatniczej lub uiszczenie opłaty albo wypełnieniu formularza umieszczonegow Panelu Klubowicza i uiszczeniu opłaty zgodnie zcennikiem.
 3. Klubowicz jest zobowiązany informować Klub o wszelkich zmianach adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, adresu mailowego oraz danych karty płatniczej służących do uiszczania opłat z tytułu członkostwa w Klubie.
 4. Klub zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy, w przypadku powzięcia uzasadnionego przekonania o możliwości zagrożenia bezpieczeństwu Klubowiczów oraz porządkowi w Klubie oraz w razie możliwości naruszenia interesu Klubu.
 5. W przypadku zawarcia umowy poprzez rejestrację internetową lub poza Klubem (np. w przypadku eventów) Klubowicz ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyn. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klubowicz musi poinformować Klubo swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane wyłącznie pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Klubu). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby informacja dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy została wysłana przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klub zwraca wszystkie otrzymane płatności chyba, że Klubowicz rozpoczął korzystanie z Klubu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki zostały przez Klubowicza użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Klubowicz wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klubowicz nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jednocześnie Klub ma prawo do naliczenia i pobrania opłat w wysokości odpowiadającej iloczynowi wejść do czasu odstąpienia od umowy oraz opłaty za wejście jednorazowe, zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie Klubu. 
   

    5. OKRES OSOBIĄZYWANIA UMOWY 

 1. W przypadku członkostwa przedpłaconego, członkostwo jest odnawiane każdorazowo po dokonaniu płatności za kolejny okres – umowa z Klubem jest zawierana na czas określony miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy lub 12 miesięcy (karnet przedpłacony).
 2. W przypadku członkostwa samoodnawialnego umowa z Klubem jest zawierana na czas nieokreślony, a karta płatnicza Klubowicza obciążana jest co miesiąc automatycznie (karnet samoodnawialny).
 3. W przypadku zaległości płatniczych, a w szczególności braku uiszczenia miesięcznej opłaty w terminie do 5 dnia miesiąca lub braku możliwości obciążenia karty Klubowicza do tego dnia, Klubowicz traci możliwość korzystania z Klubu do czasu uiszczenia zaległości. Nie wyłącza to obowiązku uiszczania dalszych opłat aż do czasu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy.Nie jest dopuszczalne wypowiedzenie karnetu zawieszonego ani nie jest dopuszczalne zawieszenie karnetu, co do którego zostało złożone oświadczenie o wypowiedzeniu.
   

6. PŁATNOŚCI 

 1. Klubowicz może zapłacić gotówką albo swoją kartą płatniczą (poprzez kartę płatniczą strony rozumieją także kartę kredytową, kartę przedpłaconą itd.) wyłącznie za karnet przedpłacony lub za pierwszy miesiąc karnetu samoodnawialnego. Płatność za karnet samoodnawialny odbywa się poprzez obciążenie karty płatniczej Klubowicza.
 2. Klubowicz uiszcza jednorazową opłatę wpisową oraz cenę karnetu za jeden miesiąc członkostwa w Klubie. Opłata członkowska w dalszym okresie jest uiszczana w okresach 30-dniowych.
 3. W przypadku zgłoszenia w terminie 30 dni kalendarzowych od wygaśnięcia dotychczasowego członkostwa, chęci wykupienia członkostwa na zasadach określonych w punkcie b powyżej, nie jest wymagane ponowne uiszczenie jednorazowej opłaty wpisowej. Wykupienie członkostwa w tym terminie będzie traktowane jako przedłużenie członkostwa.
 4. W przypadku płatności w formie obciążenia karty płatniczej Klubowicza, w każdym pierwszym dniu miesiącu członkostwa, rachunek bankowy Klubowicza zostanie automatycznie obciążony miesięczną opłatą. W przypadku, gdy pobranie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe, z uwagi na brak środków lub utratę ważności karty płatniczej, Klubowicz traci możliwość korzystania z Klubu do czasu uiszczenia zapłaty.
 5. W przypadku wyboru płatności w formie obciążenia karty płatniczej, Klubowicz powinien zapewniać środki pieniężne na posiadanym rachunku bankowym w terminach płatności określonych w Punkcie b powyżej. W przypadku braku środków na rachunku bankowym Klubowicza, dostęp do klubu zostanie zablokowany.
 6. Klubowicz może odblokować dostęp do klubu uiszczając zaległą opłatę miesięczną w Recepcji Klubu lub w Panelu Klubowicza.
 7. Wysokość opłat za usługi świadczone przez Klub oraz opłat dodatkowych, wynika z aktualnie obowiązującego cennika. Pierwsza opłata członkowska jest proporcjonalna do ilości dni danego miesiąca, w którym klient zakupił karnet. Aktualny cennik zamieszczony jest na stronie internetowej www.fitforma.eu.
 8. Przy płatnościach on-line (poza Klubem) Klub nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne obciążenie karty nie będącej w dyspozycji Klubowicza.
 9. Klub ma prawo do pobierania z karty płatniczej Klubowicza nie tylko opłat za korzystanie z Klubu, ale wszelkich innych opłat i kar umownych przewidzianych w Regulaminie oraz postanowień, do których odwołuje się Regulamin. Wysokość opłat i kar określona jest w cenniku opublikowanym na stronie .
 10. W przypadku braku płatności zadeklarowanej przez Klubowicza, a w szczególności w razie niemożliwości ściągnięcia środków Klubowicza z karty płatniczej, Klub ma prawo prowadzenia działalności windykacyjnej, łącznie z wysłaniem wezwania do zapłaty oraz do wszczęcia postępowania sądowego. Wysłanie monitu lub wezwania do zapłaty związane jest z dodatkową opłatą, której wysokość na dzień pobrania określa cennik na stronie .
 11. W przypadku płatność z kont walutowych, kwoty będą przeliczane na PLN według kursu banku Klubu. Co do zasady walutą zapłaty jest polski złoty.
 12. W przypadku zapłaty kartą płatniczą, jej obciążenie następuje z chwilą złożenia dyspozycji przez Klubowicza, pod warunkiem, że na karcie są środki. 

 

7. WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Klubowicz może wypowiedzieć umowę wyłącznie osobiście w recepcji Klubu, wypełniając formularz wypowiedzenia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres danego Klubu. Lista adresów znajduje sięna stronie internetowej www.fitrorma.eu. Wiadomość e-mail powinna zostać wysłana z adresu, który jest przypisany do konta Klubowicza w celu jednoznacznej identyfikacji i zawierać dane: imię, nazwisko, datę urodzenia. Wypowiedzenie zaczyna obowiązywać w dniu otrzymania wiadomości przezKlub.
 2. W przypadku karnetu samoodnawialnego okres wypowiedzenia Umowy wynosi jeden miesiąc ze skutkiem na koniec miesiąca następnego. Umowa jest uważana za wypowiedzianą ze skutkiem na koniec miesiąca następnego,jeżeli
  1. W terminie określonym w punkcie b. powyżej umowę może wypowiedziećKlub w razie braku płatności ze strony Klubowicza lub w razie naruszenia przez Klubowicza Regulaminu. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu, a w szczególności niestosownego zachowania Klubowicza, wyrządzenia szkody, umowa może być wypowiedziana przez Klub w trybienatychmiastowym.
  2. W przypadku akcji promocyjnych, zasady wypowiadania umowy mogą być zmienione, a odpowiednie postanowienia będą się znajdować w regulaminach promocji.
    

INNE POSTANOWIENIA:

 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 29 grudnia 2021 roku.
 2. Klub Fit Forma ma prawo do czasowego nieświadczenia usług po wcześniejszym oświadczeniu i podaniu powodów oraz czasu wyłączenia świadczeń, w celu przeprowadzenia prac remontowych, konserwacji lub innych działań, mających na celu usprawnienie działania Klubu oraz podwyższenie jakości oferowanych usług;
 3. Członek Klubu jest świadomy, że ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powinien wykupić we własnym zakresie oraz zrzeka się wszelkich roszczeń prawnych wobec Klubu;
 4. Każdy członek Klubu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, w przypadku niestosowania się   do jego zasad i rażących nadużyć, Klub Fit Forma ma prawo pozbawić Członka Klubu członkostwa z trybem natychmiastowym;
 5. Klub Fit Forma zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany warunków lub zakresu świadczonych usług. Klub poinformuje Klubowicza o zmianie Regulaminu na stronie internetowej www.fitforma.eu wskazując datę wejścia w życie zmian w regulaminie nie krótszą niż 14 dni oraz zastrzegając co najmniej 14 dniowy termin na wypowiedzenie umowy Klubowiczowi, jeżeli nie zgadza się on na zmiany w Regulaminie. Ponadto Klubowicz otrzyma zmienioną wersję regulaminu na podany adres poczty elektronicznej. Klub nie ponosi odpowiedzialności za brak informacji o zmianie Regulaminu, jeżeli Klubowicz podał błędny lub nieaktualny adres mailowy lub też adres mailowy Klubowicza stracił aktualność w chwili wysłania informacji o zmianie Regulaminu.
 6. Członek Klubu może zgłosić Reklamację na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Komunikacja związana z otrzymywaniem informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną jest możliwa wyłącznie po uprzednim wyrażeniu na nią odpowiedniej zgody przez Klubowicza. Komunikacja pomiędzy Klubem a Klubowiczami odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w drodze telefonicznej, z zastrzeżeniem, że jest to komunikacja związana z członkostwem w Klubie.
 8. W przypadku zażądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych możliwe jest, iż Klub nie będzie mógł dalej świadczyć usług Klubowiczowi.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące m.in. rodzaju przetwarzanych danych osobowych i praw Klubowiczów z tym związanych, znajdują się w klauzuli informacyjnej dostępnej w recepcjach Klubów oraz na stronie internetowej.